Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

NKG2D ile Ligandları MICA, MICB Arasındaki İlişkiye Analjezi-Sedasyonun Etkileri

1.

Department of Physiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Neurosurgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 95-100
DOI: 10.5152/cjm.2021.21005
Okunma: 211 İndirilme: 96 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: Bu çalışma, intrakraniyal vasküler patolojilerin tanı veya tedavisi amacıyla serebral anjiyografi yapılan hastalarda analjezi-sedasyonun doğal öldürücü hücreler, NKG2D reseptörü ve MICA/MICB ligand değişikliklerinin ekspresyonu üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler: Çalışmaya serebral anjiyografi yapılması için başvuran 41 erkek hasta dahil edildi. Hastalar, anestezi almayan hastalar Grup I (n = 7) ve anestezi alan hastalar Grup II (n = 34) olacak şekilde sınıflandırıldı. Her hastadan inceleme amacıyla serebral anjiografi öncesi ve sonrası venöz kan örnekleri alındı.

Bulgular: Grup I’ de, serebral anjiyografi sonrası doğal öldürücü hücreler, NKG2D, MICA/MICB, CD3+ ve CD8+ sitokinlerinin istatiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı; bunun yanında CD16+56+ ve MHC-I düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmediği görüldü. Grup II' de ise doğal öldürücü hücreler, CD16+56 + ve MICA/MICB seviyelerinde anlamlı farklılık izlenmezken; serebral anjiyografi sonrası NKG2D, MHC-I, CD3 ve CD8 seviyeleri önemli ölçüde artmıştır. Serebral anjiyografi sonrası, bu iki grup karşılaştırıldığında CD16+56+ ve NKG2D değerlerinde anlamlı bir fark gözlenmedi. Doğal öldürücü (CD56+), MICA/MICB değerlerinde azalma saptanırken grup II’ de MHC-I, CD3+, and CD8+ değerlerinde anlamlı artış meydana geldi.

Sonuç: Serebral anjiyografiye bağlı cerrahi stres ile birlikte analjezi-sedasyon, hastaların immün sistemlerinde bazı değişikliklere neden olmaktadır. Bu konu ile ilgili daha fazla veri, ameliyat öncesi dönemde uygun ajanların kullanımına yönlendirerek immün sistemin güçlenmesine; buna bağlı olarak morbidite ve / veya mortalite oranlarının azalmasına öncü olacaktır.

Cite this article as: Akyol S, Türeci E, Çetintaş SC, Hancı M. Effects of Analgesia-Sedation on the Relationship Between NKG2D and Its Ligands MICA, MICB. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):95-100.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904