Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Kozmetik Rinoplasti Cerrahisi Geçiren Hastalarda Kişilik Özellikleri

1.

Nisantaşı University, School of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 129-134
DOI: 10.5152/cjm.2021.21053
Okunma: 246 İndirilme: 105 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: Rinoplasti, estetik ve plastik cerrahi alanında en sık uygulanan kozmetik cerrahilerden biridir. Literatürde rinoplasti ile psikiyatrik durumlar arasındaki ilişkiler konusunda fikir birliği yoktur. Kişilik özelliklerinin duygu, fikir ve davranışları etkilediği iyi bilinmektedir. Rinoplasti yapılan bireylerde kişilik özelliklerini araştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, rinoplasti ameliyatı geçiren hastalar ile kontrol grubu arasında kişilik özellikleri ile benlik saygısı ve beden algısının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 160 rinoplasti hastası ve 100 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm katılımcılara Temel Kişilik Özellikleri Envanteri (BPTI), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RSES) ve Beden Algısı Ölçeği (BCS) uygulandı.

Bulgular: Rinoplasti grubunda dışadönük kişilik özelliği skoru ve BCS skorunun kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ek olarak, BCS skoru ile dışa dönüklük ve deneyime açıklık arasında anlamlı pozitif korelasyonlar olduğu, RSES skoru ile nörotisizm ve negatif değerlik arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Kozmetik amaçlı rinoplasti isteyen hastalar olumlu bir kişilik özelliği olarak dışadönüklük özelliğine sahip olabilirler. Bu çalışma, kozmetik rinoplasti hastalarında kişilik özelliklerini gösteren ilk çalışmadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Öztürk G. Personality traits among patients who underwent cosmetic rhinoplasty surgery. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):129-134.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904