Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olan Hastalarda TAFI Plazma Düzeyleri ile Hemoraji Arasındaki İlişkinin Araştırılması ve TAFİ’nin Patogenezindeki Rolü

1.

Department of Infectious Disease, Adıyaman Training and Research Hospital, Adıyaman, Turkey

2.

Department of Infectious Disease, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

3.

Department of Medical Biochemistry, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

4.

Department of Public Health, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

5.

Department of Cardiology, Adıyaman Training and Research Hospital, Adıyaman, Turkey

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 101-106
DOI: 10.5152/cjm.2021.21031
Okunma: 219 İndirilme: 96 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, ateş ve kanama ile seyreden kene kaynaklı viral bir enfeksiyondur. Trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü, karaciğerde sentezlenen ve fibrinolizin aşağı yönlü regülasyonuna neden olan bir plazma prokarboksipeptidazdır. trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü düzeylerinin klinik seyir ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi patogenezi ile ilişkisi yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşli hastalarda plazma trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü düzeylerini belirlemek ve hastalığın klinik seyri ve kanamanın patogenezindeki rolünü ortaya koymaktır.

Yöntemler: Çalışmaya Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tanısı alan 44 hasta ve 44 kontrol alındı. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tanısı, pozitif IgM antikorlarına veya PCR ile tespit edilen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne dayanıyordu. trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü seviyeleri analiz edildi.

Bulgular: Gruplar arasında ortalama yaş ve cinsiyet dağılımı benzerdi. Beyaz kan hücresi, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, uluslararası normalleştirilmiş oran değerleri de benzerdi (P > ,05). Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi grubunda ortalama plazma trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü değeri 429,33 ± 328,224 ng/mL, kontrol grubununki ise 922,44 ± 1236,449 ng/ml idi (P = ,045).

Sonuç: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalarında azalmış trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü seviyeleri bulundu. Azalan trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü seviyeleri, pıhtılaşma mekanizmasının bozulmasına katkıda bulunabilir. Başka bir deyişle, trombinle aktive olabilen fibrinoliz inhibitörü, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’nde kanamanın patogenezinde rol oynayabilir.

Cite this article as: Şengül Aşkın H, Parlak M, Laloğlu E, Yılmaz S, Aşkın L, Parlak E. Investigation of the Relationship Between TAFI Plasma Levels and Hemorrhage in Patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever and the Role of TAFI in the Disease Pathogenesis. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):101-106.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904