Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

İnfektif Endokarditin Epidemiyolojik, Klinik ve Prognostik Sonuçları: 90 Atağın Retrospektif Kohortu

1.

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, American Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Cardiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey

4.

Department of Internal Medicine, İstanbul Medipol University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

5.

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul Medipol University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 107-115
DOI: 10.5152/cjm.2021.21008
Okunma: 200 İndirilme: 104 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: İnfektif endokardit tanısıyla izlenen hastaların epidemiyolojik, klinik, mikrobiyolojik, ekokardiyografik özellikleri, prognozu ve uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntemler: 1998 ve 2016 yılları arasında bir üniversite hastanesinde modifiye Duke kriterlerine göre kesin ve olası infektif endokardit tanısı konan 86 hastanın 90 endokardit atağının klinik kayıtları ve takip verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda hastaların 56’sı (%65,1) erkek ve ortalama yaş 49,9 ± 14,3 idi. Doğal kapak endokarditi olguların %62,2’sini oluştururken, diğerlerinde protez kapak mevcuttu. En sık aort (%34,4) ve mitral (% 24,4) kapak tutulumu saptandı. Etken olarak streptokoklar (%27,7) ve stafilokoklar (%24,4) en sık izole edilen mikroorganizmalardı. Tüm komplikasyonlar içinde embolik komplikasyonlar (%35,5) ilk sırada yer almış, bunu kapak yetmezlikleri (%28,8) ve kalp yetmezliği (%21,1) izlemiştir. Hastaların 28’ine (%31) kapak replasman operasyonu yapılmış ve tüm hastalar içinde 13 hasta (%15,1) hastane takibinde kaybedilmiştir. Mortalite kronik böbrek yetmezliği (P = ,042) ve dejeneratif kapak hastalarında (P = ,036) istatistiksel olarak daha anlamlı bulundu. Taburculuk sonrası prognoz ve uzun dönem sonuçlar değerlendirildiğinde sağ kalan 73 hastanın 43’üne ulaşılabilmiş ve bu hastalardan 36’sının (%83,7) ortalama 52,9 ay (4-163) hayatta ve  genel durumlarının iyi olduğu, 25 hastanın (%69,4) <55 yaş, 24’ünün (%66,6) doğal kapak endokarditi tanısıyla izlenmiş olduğu görülmüştü r.
 

Sonuç: İnfektif endokardit hastalarında altta yatan kalp hastalıkları ve kronik böbrek yetmezliği patojenden bağımsız olarak mortaliteyi arttırmaktadır. Doğal kapak endokarditi ve komorbiditeleri daha az olan genç yaş hastalarda ise uzun dönem sağkalım umut verici görünmektedir.

Cite this article as: Kaçmaz AB, Balkan İİ, Sinan ÜY, et al. Epidemiological, Clinical, and Prognostic Features of Infective Endocarditis: A Retrospective Study with 90 Episodes. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):107-115.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904