Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Hızlı ilerleyici diyabetik ayak yarası hastalarında mortaliteyi etkileyen faktörler

1.

Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 23-28
DOI: 10.26650/cjm.2019.43.39
Okunma: 1520 İndirilme: 374 Online Yayın Tarihi: 19 Eylül 2019

Amaç: Hızlı ilerleyici septik enfeksiyonla seyreden diyabetik ayak yaraları son derece ölümcül durumlardır. Bu nedenle hızlı bir cerrahi müdahale gerektirirler. Bu durumların ciddiyetinden ötürü hastalığın epidemiyolojik ve prognostik altyapısının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı; bu hasta grubunda epidemiyoloji, etiyoloji ve uygulanan cerrahi prosedürlerin mortalite üzerine etkisini araştırmaktır.
Yöntemler: Nisan 2006 ile Nisan 2011 arasında acil polikliniğine başvuran ve acil yatış gerektiren 35 diyabetik ayak yarası hastasının kayıtları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık, diyabet süresi, yara süresi, yara etiyolojisi, mikrobiyolojik inceleme sonuçları, uygulanan cerrahi girişimler, operasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı ve mortaliteleri incelendi. İstatistiksel olarak diğer tüm parametrelerin mortalite ile korelasyonu araştırıldı.
Bulgular: Yara süresinin uzun olması ve postoperatif yoğun bakım ihtiyacı istatistiksel olarak anlamlı şekilde mortalite ile korale bulundu (p<0,05). Kardiyak ek hastalık öyküsü bulunan hasta grubunda mortalitenin daha yüksek olduğu görüldü ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (%24’e %20).
Sonuç: Enfekte diyabetik ayak yaraları son derece ölümcül bir seyre sahip olabilir. Akut enfeksiyon ayrımını yapabilmek ve mortalite üzerine etki eden faktörleri bilmek daha iyi bir prognoza ulaşmak için yol gösterici olacaktır.

Cite this article as: Demiröz A, Arslan H. Factors Affecting Mortality in Rapidly Progressive Diabetic Foot Ulcer Patients. Cerrahpasa Med J 2019; 43(1): 23-28.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904