Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Hiperemezis Gravidarum olan Gebelerde Tiroid Fonksiyonları Etkili midir?

1.

Department of Obstetrics and Gynaecology, Private Koru Ankara Hospital, Ankara, Turkey

2.

Department of Oncology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3.

Department of Obstetrics and Gynaecology, Niğde Ömer Halisdemir University School of Medicine, Niğde, Turkey

4.

Department of Obstetrics and Gynaecology, Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 80-84
DOI: 10.5152/cjm.2019.19008
Okunma: 119 İndirilme: 45 Online Yayın Tarihi: 16 Aralık 2019

Amaç: Çalışmamızda, fetal ve maternal prognoz üzerine belirgin olumsuz etkisi olabilen Hiperemezis Gravidarum’un etyolojisinde tiroid hormonlarının rolünü bulmayı hedefledik.

Yöntemler: Çalışmamızda Kasım 2012-Eylül 2014 tarihleri arasında Koru Ankara Hastanesi’nde doğumu gerçekleştirilen 37-42 hafta aralığında, tekil, 1634 primipar olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların anne yaşı, yardımcı üreme tekniği ile gebe olup olmadığı, gebe kalmadan önceki alkol kullanım öyküsü, sigara kullanımı, yenidoğanın cinsiyeti tespit edildi. 1. Trimester’da tespit edilen HG vakaları ve 1. Trimestır’da ölçülen Tiroid Stimülan Hormon (TSH) ve serbest Tiroksin (sT4) değerleri kaydedildi.

Bulgular: TSH değerleri HG’u olan grupta diğer iki grup ile karşılaştırıldığında düşük, sT4 değeri ise yüksek bulunmasına rağmen istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi (p=0,06). HG’u olan grup, diğer gruplar ile karşılaştırıldığında anne yaşı anlamlı olarak düşük bulundu ve istatistiksek olarak anlamlı tespit edildi (p=0,01).

Sonuç: HG tanısı alan gebelerde, tiroid metabolizması ile alakalı bozukluklar ve anne yaşı akılda tutulmalı, gerekli laboratuvar-klinik incelemeler ile erken tanı ve tedavi gözönünde bulundurulmalıdır.

Cite this article as: Güler AE, Yıldız B, Çakmak B, Demirel Güler ZÇ, Kıncı MF. Are Thyroid Functions Effective in Pregnant Women with Hyperemesis Gravidarum?. Cerrahpasa Med J 2019; 43(3): 80-84.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904