Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Adalimumab’ın Doku Hasarını Önleyici Etkisi

1.

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

3.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

4.

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

5.

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

6.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

7.

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

8.

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 116-123
DOI: 10.5152/cjm.2021.21012
Anahtar Kelimeler : Akut pankreatit, Anti-TNF, Adalimumab, rat
Okunma: 237 İndirilme: 90 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: Tümör nekroze edici faktör alfa (TNF-α), akut pankreatit patogenezinde ve komplikasyonların gelişiminde anahtar role sahiptir. Çalışmanın amacı, ratlarda oluşturulmuş şiddetli akut nekrotizan pankreatit modelinde TNF-α inhibitörü olan Adalimumab’ın (ADA) etkinliğinin araştırılmasıdır.

Yöntem: 70 adet Wistar albino cinsi dişi rat Grup 1: SHAM laparotomi, Grup 2: Modifiye SHOP modeli ile şiddetli nekrotizan pankreatit (MS-SNP), Grup 3: MS-SNP ve intraperitoneal (İP) salin, Grup 4: ADA 2 mg/kg İP + MS-SNP, Grup 5: ADA 4 mg/kg İP + MS-SNP, Grup 6: ADA 4 mg/kg İP ve Grup 7: ADA 2 mg/kg İP olarak gruplandırıldı. MS-SNP; ortak safra ve pankreas kanalınının duodenuma girmeden önce bağlanması ve 50 μg/kg cerulein İP verilmesiyle oluşturuldu. Ratlar AP oluşturulmasını takiben 24. saatte sakrifiye edilerek; serum pankreatik amilaz ve pankreas dokusunda ödem, nekroz, inflamasyon, yağ nekrozu ve kanama parametreleri değerlendirildi.

Bulgular: Deneysel ADA etkinliğini araştırdığımız Grup 4 ve 5 ile Grup 2 kıyaslandığında pankreatik ödem, inflamasyon, nekroz, kanama, yağ nekrozu ve total patoloji skorları düşük tespit edilmiş, Grup 5’te tüm parametreler açısından anlamlı farklılık elde edilmiştir (P < ,05). Grup 4’te ise yalnızca pankreatik ödem, yağ nekrozu ve total patoloji skorlarındaki düşüklük anlamlı bulunmuştur. Pankreatik amilaz değerlerinde anlamlı düşüş saptanmamıştır. ADA’nın uygulanan dozlarda tek başına pankreatit yapmadığı da gösterilmiştir.

Sonuç: ADA uygulanan grupta pankreatik ödem, nekroz ve kanama gibi histopatolojik değişikliklerin oluşması engellenmiş ve histopatolojik skorlar ADA uygulanmayan gruplara göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır. Gelecekte ADA’nın AP tedavisinde kullanımıyla ilgili ümit verici sonuçlar elde edilmekle birlikte bu amaca yönelik farklı modeller ve farklı ADA dozlarıyla benzer çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Fırat Yalnız F, Eşkazan T, Ekçi B, et al. Deneysel akut pankreatit modelinde adalimumab’ın doku hasarını Önleyici etkisi. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):116-123.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904