Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

COVID-19 Pandemisinin Okul Çağı Çocuklarında Anksiyete ve Depresif Belirtiler Üzerindeki Etkileri

1.

Department of Pediatrics, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 87-94
DOI: 10.5 152/c jm.20 21.21048
Anahtar Kelimeler : COVID-19, pandemi, çocukluk, ergen, depresyon, anksiyete
Okunma: 287 İndirilme: 125 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: Çin'de 2019 yılında başlayan koronavirus hastalığı salgını, küresel sağlığa yönelik bir tehdit haline geldi. Bu salgını tüm dünyada durdurmak için büyük çabalar mevcuttur. Bu çalışmada, okul çağındaki çocuklarda küresel salgın ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Yöntemler: Bu çalışmada, okul çağındaki çocukların depresyon ve anksiyete belirtileri ile COVID-19 pandemisinin çeşitli yönleri açısından ilişkileri çevrimiçi anket aracılığıyla değerlendirildi. Depresyon düzeyi Çocuk Depresyon Envanteri ile değerlendirildi. Kaygı düzeyleri Çocukluk Çağı Anksiyete Duyarlılık İndeksi ve Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızın kritik bir sonucu, Çocuk Depresyon Envanteri'nde 19'un üzerinde puan alan çocuk ve ergenlerin yüzdesidir. Bu kesme noktasının dikkate alınması, patolojik bir depresyon düzeyini yansıttığı için önemlidir. Örneklemin 316'sının (% 41.79) CDI puanında depresyon eşiğini geçtiği bulunmuştur. Bu veriler, okul çağındaki çocukların COVID-19 pandemisinden normal orandan yaklaşık 15 kat daha fazla etkilendiğine işaret etmektedir. Regresyon analizi, anksiyete puanları, yaş ve COVID-19 bilgisinin Çocuk Depresyon Envanteri puanları üzerindeki önemli etkilerini göstermiştir.

Sonuç: Bu çalışma, COVID-19 salgınının okul çağındaki çocukların depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerindeki etkilerini göstermiştir. Sonuçlarımız, okul çağındaki çocukların psikososyal desteğe acil bir ihtiyaç olduğunu öngörmektedir. Ayrıca, pandeminin psikolojik yönleri göz ardı edilirse okul çağındaki çocuklarda psikiyatrik bozuklukların görülme sıklığında önemli bir artış olacaktır.

Cite this article as: Durankuş F. Effects of the COVID-19 pandemic on anxiety and depressive symptoms in school-age children. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):87-94.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904