Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Çocuk Acil Servisine Başvuran Adli Vakaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

1.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 75-79
DOI: 10.5152/cjm.2019.19009
Anahtar Kelimeler : Acil servis, adli vaka, çocuk acil
Okunma: 116 İndirilme: 49 Online Yayın Tarihi: 16 Aralık 2019

Amaç: Acil servislerde hem çocuk hem de erişkin yaş grubunda adli vakalar önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada Çocuk Acil Servisine başvuran adli nitelikli vakaların demografik ve klinik özellikleri ile tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Hastanemize 2018 yılında başvuran 510 çocuk adli vakanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların 256’sı (%50,2) erkek, yaş ortalaması 91,9±75,9 aydı. Başvurular en sık kış aylarında, akşam saatlerinde ve hastaların kendi imkanlarıyla yapılmıştı. En sık tanılar ilaçla zehirlenme, öz kıyım, koroziv madde alımı ve alkol/yasa dışı madde kullanımıydı. 10 yaş altında ilaç zehirlenmeleri, 10 yaş üstünde ise özkıyım girişim vakaları daha sıktı. Cinsiyetlere göre dağılımda özkıyım girişimi kız hastalarda, alkol ve yasa dışı madde kullanımı ise erkek hastalarda daha fazlaydı. Ambulans kullanımı en sık 15 yaş üstü gruptaydı. Tedavi planı hastaların geliş şekline göre farklılık göstermiyordu. Hastaların çoğu ayaktan tedavi sonrası taburcu, 42 hasta başka merkeze sevk edildi. Tekrarlayan başvuruların hepsi 15 yaş üstünde, en sık tanıları özkıyım girişimiydi. Bu hastalarında çoğu ayaktan tedavi ve taburcu edildi.

Sonuç: Adli vakalar genel olarak acil ve öncelikli olarak ele alınması ve sonuçlandırılması gereken hastalardır. Önlenebilir nedenlerle gerçekleşen başvuru sayısını azaltmak için dış ortamda ve evlerde çocuklar için koruyucu önlemler alınmalı güvenli bir çevre oluşturulmalıdır.

Cite this article as: Akça H, Oğlakçıoğlu A, Güneri K. Evaluation of Forensic Cases Admitted to Pediatric Emergency Department: A Single-Center Experience. Cerrahpasa Med J 2019; 43(3): 75-79.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904