Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
Cinsiyet Tayininde Maksiller ve Frontal Sinus Çaplarının Kullanımı: Hangisi Daha Önemli?

Cinsiyet Tayininde Maksiller ve Frontal Sinus Çaplarının Kullanımı: Hangisi Daha Önemli?

1.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

2.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

3.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 27-34
DOI: 10.5152/cjm.2020.19013
Okunma: 927 İndirilme: 270 Online Yayın Tarihi: 10 Şubat 2020

Amaç: Kimliğin belirlenmesi yönünde ilk adım olan cinsiyet tayini için kafatasında bulunan maksiller ve frontal sinüs ölçüm parametrelerinin kullanılabilirliğini ve varsa birbirine üstünlüğünü saptamak

Yöntem: Ocak 2016- Ağustos 2017 tarihleri arasında kurumumuzda farklı klinik endiikasyonlarla uygulanan paranazal bilgisayarlı tomografi (pBT) görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Aksiyel, sagittal ve koronal pBT görüntüleri üzerinde her iki maksiller ve frontal sinüsün yüksekliği, genişliği, ön-arka çapı (AP) ölçüldü. Tüm veriler SPSS 18,0 programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Bütün değişkenler normal dağılım gösterdiği için tanımlayıcı istatistikler ortalama ± ss olarak gösterildi. Cinsiyet gruplarına göre karşılaştırmada student t testi kullanıldı. Ölçümler diskriminant fonksiyon analizi kullanılarak değerlendirildi ve cinsiyetler arası ayırma yüzdeleri hesaplandı.

Bulgular: Toplam 128 (56 kadın/72 erkek) görüntü incelendi. Frontal sinüs ölçümlerinin tümü açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Ölçülen değişkenlerin tümünde, erkekler kadınlara oranla daha yüksek bir ortalama değere sahipti. Maksiller sinüs ölçümlerinden sadece sağ maxiller sinus yüksekliği ve AP çapı, sol maxiller sinus genişlik ölçümleri açısından anlamlı fark saptandı (p<0,05). Çok değişkenli diskriminant fonksiyon testi uygulandığında ölçümlerin tümü kadınların %60,4’ ünü, erkeklerin %80,9’ unu doğru olarak sınıfladı. Tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde ortalama doğruluk oranı %71.9 bulundu. En iyi ayırımı veren ölçümler sağ frontal sinüse aitti. Sağ frontal sinus yüksekliği kadınların %51,9’ unu, erkeklerin %73,5’ ini ayırt edebildi.

Sonuç: Bu çalışmada cinsiyet tespitinde özellikle frontal sinüs boyutları daha ayırt edici  olarak bulundu. Bu bulgunun genel popülasyonuna uygunluğu için farklı popülasyonlarda hasta sayısının daha fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamız ayrıca pBT’nin antropolojik çalışmalarda da kullanılabileceğini doğrulamaktadır.

Cite this article as: Durum Polat Y, Metin Tellioğlu A, Şahmelikoğlu AG, Çapacı B, Karaman CZ. Use of Maxillary and Frontal Sinus Diameters in Sex Determination: Which is Superior? Cerrahpaşa Medical Journal 2020; 44(1): 27-34.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904