Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Çocukluk Çağında Demir Metabolizması ve Hepsidin İlişkisi

1.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Adana, Türkiye

2.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastenesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 145-152
DOI: 10.5152/cjm.2020.20022
Okunma: 545 İndirilme: 140 Online Yayın Tarihi: 06 Ekim 2020

Amaç: Bu çalışmada demir eksikliği anemisi olmayan sağlıklı çocuklar ve demir eksikliği anemisi olan çocuklarda hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi, demir bağlama kapasitesi, ferritin, transferin satürasyon indeksi ve hepsidin düzeylerini değerlendirip, bu iki grupta hepsidin değerleri arasındaki farkı veya ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.

Yöntemler: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuran yaşları 1 ile 16 arasında değişen, tam kan sayımında anemisi olan ve demir, demir bağlama kapasitesi ve serum ferritin değerleri demir eksikliği anemisi ile uyumlu, transferin satürasyonu <%16 ve C-Reaktif proteini normal olan 94 demir eksikliği anemili olgu ve yine yaşları 1 ile 16 arasında değişen hemoglobin elektroforezi normal olan 91 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Hasta grubunun ortalama yaşı 6,1±3,8, kontrol grubunun ortalama yaşı 7,0±3,9 idi. İki grubun tam kan sayımı, serum demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, C-Reaktif protein ve hepsidin parametreleri için kan örnekleri alındı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Sonuçlar değerlendirildiğinde serum hepsidin düzeyleri ortalaması kontrol grubunda 219,51±70,72 ng/mL, hasta grubunun ise 141,44±71,53 ng/mL olarak bulundu. Iki grup ortalama değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Serum hepsidin düzeyleri ile hem hasta hem de kontrol grubunda serum hemoglobin, demir ve ferritin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Hepsidin; demir metabolizması bozuklukları sonucu gelişen hastalıkların ayırıcı tanı ve tedavisinde kullanılabilecek değere sahip olup; daha ileri kontrollü çalışmalar ile bu alanların belirlenmesi için litaratüre katkı sağlanması gerekmektedir.

Cite this article as: Semercioğlu EA, Solgun HA, Kılıç Y. The Relationship of Iron Metabolism and Hepcidin in Childhood. Cerrahpaşa Med J 2020; 44(3): 145-152.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904