Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
Endometrium Kanserinde Eski ve Yeni FIGO Evrelemesinin Tedavi Sonuçları Üzerine Etkilerinin Retrospektif Olarak İrdelenmesi

Endometrium Kanserinde Eski ve Yeni FIGO Evrelemesinin Tedavi Sonuçları Üzerine Etkilerinin Retrospektif Olarak İrdelenmesi

1.

Clinic of Radiation Oncology, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Radiation Oncology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpasa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 85-91
DOI: 10.5152/cjm.2019.00045
Okunma: 516 İndirilme: 181 Online Yayın Tarihi: 16 Aralık 2019

Amaç: Çalışmamızın amacı, ameliyat sonrası radyoterapi alan endometriyum kanseri hastalarında FIGO evreleme sistemine 1988 ile 2009’a göre sağkalım oranlarını karşılaştırmaktı.

Yöntemler: Çalışmamıza 1988-2008 yılları arasında kliniğimize başvuran endometriyum kanserli toplam 297 hasta alındı. Bu 297 hastanın tamamı 1988 ve 2009 FIGO evreleme sistemlerine göre evrelendi. Sağkalım eğrileri Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 58 idi. Histopatolojik olarak tüm hastalarda endometrioid karsinom vardı. Ortalama takip süresi 69 aydı. Evre I hastalığı oranı % 55.9’dan % 66.7’ye yükseldiği görüldü. Eski evre IA ile yenisi arasındaki yaşam eğrileri arasında belirgin bir fark yoktu (p=0.338). Ancak eski ve yeni evre IB arasındaki fark anlamlıydı (p=0.025). Eski evre IA ve IB arasında belirgin bir sağkalım farkı yoktu. Ek olarak, evre IIA ve IIB hastaları benzer sağkalım eğrilerine sahipti. Eski FIGO evre I hastalığı olan hastalar yeniden sınıflandırıldığında, evre IA ve IB’de 5 yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla %89.9 ve %74.3 idi. Evre II hasta sayısının, hastaların %40,5’inin yeni evre I’e aktarılması nedeniyle azaldığı görüldü. FIGO 1988’nin IIIC evresi IIIC1 (n=25) veya IIIC2 (n=12) olarak yeniden kategorize edildi. Beş yıllık genel sağkalım oranı evre IIIC1 için %61.8, evre IIIC2 için %33.3 idi ve anlamlı bir sağkalım farkı vardı (p=0.025).

Sonuç: Çalışmamızda, yeni FIGO 2009 evreleme sisteminin FIGO 1988 sistemine göre oldukça prognostik olduğunu bulduk.

Cite this article as: Yentek Balkanay A, Ergen ŞA, Şahinler İ. Retrospective Evaluation of the Effects of the Old and New FIGO Staging System on Outcomes of the Endometrium Cancer Treatment. Cerrahpasa Med J 2019; 43(3): 85-91.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904