Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Pitriazis Rozea Hastalarında Yaşam Kalitesi Döküntü Şiddeti ile İlişkilidir

1.

Department of Dermatology, University of Health Sciences, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

2.

Department of Dermatology, Sanko University School of Medicine, Gaziantep, Turkey

3.

Clinic of Dermatology, Bahçeşehir University School of Medicine, VM Medical Park, Kocaeli, Turkey

4.

Department of Dermatology, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 21-26
DOI: 10.5152/cjm.2020.19012
Okunma: 953 İndirilme: 257 Online Yayın Tarihi: 10 Şubat 2020

Amaç: Az sayıda araştırma pitriazis rozea (PR) hastalarında yaşam kalitesini değerlendirmiştir. Amacımız PR hastalarında yaşam kalitesinin etkilenip etkilenmediğini belirlemektir.

Yöntem: Seksen beş PR hastası ve 90 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Her katılımcı Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksini (DYKİ) tamamladı. PR ve kaşıntı şiddeti sırasıyla Pitriasis Rozea Şiddet Skoru (PRŞS) ve görsel analog skala (GAS) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: PR'li 85 hastanın toplam DYKİ skorları (ortanca: 6; aralık 1-28), 90 kontrol grubundan (ortanca, 1; aralık 0-8) anlamlı derecede yüksekti. PR hastalarının DYKİ skorları tedaviden sonra anlamlı şekilde azaldı (ortanca, 2; aralık 0- 20). PR hastalarının ortanca PRŞS skoru tedaviden önce 24 (dağılım 2-48) idi ve tedaviden sonra anlamlı şekilde 9 (0-42) azaldı (47 hasta takip ziyaretlerine katıldı). Tedavi öncesi PRŞS skorları ile DYKİ skorları arasında pozitif korelasyon bulundu (r: 0.359; p: 0.000). Ek olarak, tedaviden sonra hastaların DYKİ ve PRŞS skorları arasında pozitif ve yüksek korelasyon vardı (r: 0.628; p: 0.000).

Sonuç: PR'li hastaların DYKİ'leri tedaviden sonra önemli ölçüde azaldığından ve yaşam kalitesi döküntü şiddeti ile korele olduğundan, kendiliğinden düzelen bu hastalığın, özellikle hastalık şiddeti yüksek olan hastalarda tedavi edilmesini önermekteyiz.

Cite this article as: Hapa A, Yıldırım E, Aksoy B, Mutlu E. Quality of Life in Patients with Pityriasis Rosea is Associated with Rash Severity. Cerrahpaşa Medical Journal 2020; 44(1): 21-26.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904