Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Beyin ölümü için klinik tanı ve yardımcı testlerin tutarlılığı

1.

Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 29-33
DOI: 10.26650/cjm.2019.43.42
Okunma: 372 İndirilme: 91 Online Yayın Tarihi: 19 Eylül 2019

Amaç: Beyin ölümü (BÖ), beyin ve beyin sapı işlevlerinin kalıcı yokluğunu ifade eder. Doğrulayıcı testler kullanılarak beyin sapı dışında bile tüm beyin bölgelerinde kan akışı olmadığı gösterilmelidir. BÖ tanısının uyumsuzluğunu klinik ve yardımcı testler (bilgisayarlı tomog- rafik anjiyografi (BTA), manyetik rezonans görüntüleme anjiyografisi (MRIA), transkranial Doppler ultrasonografi (TKD-USG), elektroen- sefalografi (EEG)) ile değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: 2012-2018 yılları arasında yoğun bakım ünitemize başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. BÖ için 22 hasta değerlendirildi ve ayrıca 12 tanesinde, BÖ tanısında kesin tanı için yardımcı testler yapıldı. Tüm hastalar için demografik veriler, BÖ’nün nedenleri ve takipleri kaydedildi.

Bulgular: On iki hastaya BÖ tanısı kondu. BÖ’ye neden olan nedenler intrakraniyal kanama, kardiyak arrest, intrakraniyal tümörler, pulmoner emboli, anevrizmal kanama, menenjit, subaraknoid kanama idi. Yaş ortalaması 40,86±15,62, ortalama APACHE II skoru 28,23±16,33 idi. Beyin ölümü 10 hastada klinik olarak teşhis edildi ve 12 hasta yardımcı testlerle değerlendirildi.

Sonuç: Beyin ölümü klinik kriterlere göre teşhis edilebilir, ancak bir şekilde doğrulayıcı testler gerekli olabilir. BÖ’nün klinik olarak tanısı her zaman BTA ile tutarlı değildir ve tekrarlanması için prosedür gereklidir veya başka ileri teknikler kullanılmalıdır.

Cite this article as: Utku T, Bozbay S, Ürkmez S, Akçıl EF, Demirkıran O, Dikmen Y. Assessing the consistency of clinical diagnosis and ancillary tests for brain death. Cerrahpasa Med J 2019; 43(1): 29-33.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904